Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící dokument. Posuzuje úroveň stávajícího (nebo projektovaného) energetického hospodářství objektu a na základě toho zatřídí tento dokument objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. Průkaz budovu hodnotí z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení.

PENB a legislativa

Od 1. 1. 2009 nastala zákonná povinnost doložit energetickou náročnost budov u všech novostaveb nebo při změnách budov s podlahovou plochou nad 1000 m2, které by mohly ovlivnit jejich energetiku. Splnění požadavku na energetickou náročnost budovy se dokládá příslušnému stavebnímu úřadu tzv. Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovaným podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. v rámci stavebního řízení nebo ohlášení stavby.

Oprávnění zpracovávat energetické průkazy mají autorizované osoby ČKAIT, které jsou držitelem oprávnění vydávaného MPO (ministerstvem průmyslu a obchodu).

Význam PENB

Zpracováním PENB získáte důležité informace o energetické náročnosti objektu a náklech na její provoz (vytápění případně chlazení, ohřev TUV, větrání, osvětlení). Určitý význam to má také při případném prodeji nemovitosti, kdy třída energetické náročnosti může do určité míry ovlivnit její cenu.

Dle nové směrnice EU, jejíž požadavky jsou zapracovány v české legislativě, budou muset mít PENB od 1. 1. 2013 i budovy určené k prodeji či pronájmu.

Od 1. 1. 2013 budou všechny veřejné budovy nad 500 m2 podlahové plochy mít PENB vyvěšený na přístupném místě.

Potřebné podklady ke zpracování průkazu

Pro zpracování průkazu energetické náročnosti potřebujeme následující podklady:

  1. Projektová dokumentace obsahující půdorysy všech podlaží, řez objektem, pohledy a situaci, ze které je patrná orientace ke světovým stranám a napojení na přípojky inženýrských sítí. Z projektové dokumentace musí být dále patrné skladby jednotlivých konstrukcí tvořící obálku budovy a typ oken a vstupních dveří především zasklení (dvojsklo, trojsklo).

  2. Informace o použitých technických zařízeních - systém a zdroj vytápění (výkon navrženého zdroje) způsob a zdroj ohřevu teplé vody (objem zásobníku), informace o případných dalších zdrojích tepla (krb, krbová kamna aj) způsob větrání (u nuceného větrání typ větrací jednotky, účinnost rekuperace), v případě chlazení typ chladící jednotky.

  3. Informace o tom, zda jsou pro provoz objektu využívány obnovitelní zdroje - solární panely, tepelné čerpadlo, kotle na biomasu, atd.

  4. Identifikační údaje objednatele a vlastníka nemovitosti v případě, že se neshoduje s objednatelem.

  5. Fakturační údaje, pokud nejsou shodné s údaji objednatele.

Uvedené podklady je možné zaslat v elektronické podobě na adresu svadlenakf@seznam.cz, případně poštou na kontaktní místo, jedná-li se o podklady v listinné podobě.

Způsob dodání zpracovaného průkazu

Hotové průkazy energetické náročnosti Vám dodáme v požadovaném počtu výtisků následujícími způsoby:

  • Zaslání doporučeně poštou

  • Vyzvednutí klientem v sídle - platba v hotovosti

  • U stálých klientů možnost bezhotovostní platby na základě faktury

Hotové průkazy dodáváme vždy do 5 pracovních dnů, po dohodě je možný i kratší termín.

Copyright (c) 2012 - 2015. Ing. František Švadleňák. Všechna práva vyhrazena.